โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกังหันดูดซับคราบน้ำมัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิรุณรักษ์ ศิวารมณ์

  • วีรภา กาละภักดี

  • สร้อยเพชร สัมภวะผล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กังหัน

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการสร้างกังหันดูดซับน้ำมันจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยขั้นตอนแรกทำการศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับคราบน้ำมันของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร พบว่าวัสดุที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับคราบน้ำมันได้ดีที่สุดคือ ซังข้าวโพด รองลงมาคือ แกลบ กาบมะพร้าว ฟางข้าว และชานอ้อย ตามลำดับ แล้วทำการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับของซังข้าวโพดที่มีต่อ น้ำ น้ำมัน และน้ำผสมน้ำมัน โดยวัดปริมาณน้ำมันที่เหลือจากการดูดซับแล้วนำมาหาปริมาณน้ำมันที่ซังข้าวโพดดูดซับไป พบว่า ซังข้าวโพดสามารถดูดซับน้ำมันหล่อลื่นได้ดีที่สุด รองลงมาคือ น้ำมันดีเซล น้ำมันพืช น้ำมันเบนซิน95 น้ำมันเบนซิน91 น้ำเปล่า และน้ำมันพืชบนผิวน้ำ ตามลำดับ จากนั้นทำการทดลองสร้างเครื่องมือต้นแบบในการดูดซับคราบน้ำมันเป็นลักษณะกังหัน โดยใช้ซังข้าวโพดเสียบปลายกังหัน แล้วติดมอเตอร์ต่อสายไฟที่มีสวิตช์ จากการทดสอบพบว่าซังข้าวโพดสามารถดูดซับน้ำมันได้ เฉลี่ย 172.4 มิลลิลิตร แล้วทำการศึกษาพัฒนารูปแบบเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพในการดูดซับคราบน้ำมันได้ดีขึ้น โดยทำทุ่นลอยน้ำ ใช้ท่อ PVC ทำโครงกังหันและใช้ตะแกรงลวดทรงกระบอกบรรจุซังข้าวโพดติดปลายกังหัน ติดมอเตอร์และใส่แบตเตอร์รี่ ซึ่งจากการทดสอบพบว่าสามารถดูดซับน้ำมันได้ถึง 575.4 มิลลิลิตร