โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องครีมบรรเทาปวดจากพริก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันทร์เพ็ญ ปานทรัพย์

  • ณัฐนรี แก้วแดง

  • วสุ วิภูษณะภัทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ครีมบรรเทาปวด

  • พริก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาความเผ็ดร้อนของพริกชนิดต่างๆ โดยการลงคะแนนจากผู้ประเมิน 20 คน พบว่าพริกขี้หนูได้รับการลงคะแนนความร้อนสูงสุด คือ 93.67 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ พริกชี้ฟ้า และพริกหยวก คิดเป็น 51.76 เปอร์เซ็นต์ และ 33.4 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ จากผลการทดลองตอนที่ 2 พบว่า เมล็ดและไส้พริกมีความร้อนกว่าเปลือกพริก จากผลที่ได้นำมาทำการทดลองตอนที่ 3 โดยนำเมล็ดและไส้พริกขี้หนูมาบดเป็นส่วนผสมของครีมบรรเทาปวด ในปริมาณ 0 5 10 15 และ 20 กรัม เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความพอใจจากผู้ประเมิน 20 คน พบว่าครีมบรรเทาปวดที่ผสมไส้และเมล็ดพริก 10 กรัม ได้รับคะแนนความพอใจสูงสุด และจากการทดลองตอนที่ 4 เปรียบเทียบความพอใจของผู้ประเมินระหว่างครีมบรรเทาปวดจากพริกและเคาน์เตอร์เพน โดยตัดสินจาก กลิ่น ความร้อน และการบรรเทาปวด พบว่าครีมบรรเทาปวดจากพริกได้คะแนน 85.3 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเคาน์เตอร์เพนได้คะแนน 83.3 เปอร์เซ็นต์