โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเทคโนโลยีการเก็บรักษาผักและผลไม้โดยใช้ก๊าซจากใบไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จีรภา ศีลพงษ์

  • นพมาศ ล้อมทอง

  • ยอดขวัญ เหมือนทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภัทรารักษ์ จิรกาล

  • อนันต์ หลวงภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4 (9) p75,76

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผักและผลไม้ เทคโนโลยีการเก็บรักษา

  • เก็บรักษาผลไม้ ใช้ก๊าซจากใบไม้

  • เก็บรักษาผัก ใช้ก๊าซจากใบไม้

  • โครงงานวิทยาศาสตร์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเทคโนโลยีการเก็บรักษาผักและผลไม้โดยใช้ก๊าซจากใบไม้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเก็บรักษาผักและผลไม้โดยใช้ก๊าซจากใบไม้ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 8 ขั้นตอน คือศึกษาการคายก๊าซของพืชที่ออกมาจากใบไม้ ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเก็บรักษาศึกษาชนิดของใบไม้ที่มีผลต่อการเก็บรักษา ศึกษาขนาดของถุงพลาสติกที่เกมาะสมในการเก็บรักษา ศึกษาการเก็บรักษาผลไม้ชนิดต่างๆ ศึกษาการเก็บรักษาผักชนิดต่างๆ ศึกษาประสิทธิภาพของวิตามินซีในผักและผลไม้ก่อนและหลังการเก็บรักษา และศึกษาทดสอบประสิทธิภาพโดยการชิมรส โดยวิธีนำผักและผลไม้ใส่ในถุงพลาสติกขนาด 12 x 18 นิ้ว นำไปผูกไว้กับกิ่งของต้นมะม่วงให้มีใบอยู่ในถุง 30 ใบ รัดปากถุงให้สนิท เป็นวิธีการเก็บรักษาที่ดีที่สุด ซึ่งได้ผลการเก็บรักษาดังนี้มะนาวเก็บได้ 44.6 วัน แอปเปิ้ลเก็บได้ 23.8 วัน ส้มเก็บได้ 22 วัน เงาะเก็บได้ 17.4 วัน พริกเก็บได้ 10.4 วัน มะเขือเก็บได้ 6.4 วัน และถั่วฝักยาวเก็บได้ 4.8 วัน ผลการศึกษาประสิทธิภาพวิตามินซีในผักและผลไม้ก่อนและหลังการทดลองโดยการหยดน้ำผักและผลไม้ลงในน้ำแป้งผสมสารละลายไอโอดีนจนสีของน้ำแป้งเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง แล้วเปรียบเทียบจำนวนหยดพบว่า ประสิทธิภาพของมะนาวกับส้มไม่แปลี่ยนแปลง แอปเปิ้ล เงาะ พริก มะเขือ และถั่วฝักยาวเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ยังสามารถใช้งานได้ดี ผลการทดสอบประสิทธิภาพโดยการชิมรสมะนาว ส้ม แอปเปิ้ล และเงาะ พบว่าผู้ที่บอกว่ารสชาดไม่เปลี่ยนแปลงคิดเป็นร้อยละ 98, 96.8, 91.2 และ 86.4 ตามลำดับ การเก็บรักษาผักและผลไม้ โดยใช้ก๊าซจากใบไม้นี้ ประชาชนสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์อย่างดียิ่ง