โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาอิฐบล็อกที่มีเศษวัสดุเป็นส่วนผสม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิติยา ขวัญเซ่ง

  • ณิชมน ณ นคร

  • อรอุษา แซ่โป

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการทำอิฐบล็อกโดยใช้เศษวัสดุเป็นส่วนผสม เพื่อให้ได้อิฐบล็อกที่คงทน แข็งแรง และ มีราคาถูก โดยทำการทดลองใช้โฟมและฟางเป็นส่วนผสมในการทำอิฐบล็อก ทดสอบความแข็งแรงของอิฐบล็อกที่ได้ด้วยเครื่องวัดความเครียด จากผลการทดลองพบว่าอิฐบล็อกที่มีส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ ทราย ฟาง ในอัตราส่วน 1:2:2 มีความแข็งแกร่งมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับอิฐบล็อกในท้องตลาดและพบว่าอิฐบล็อกที่ได้มีต้นทุนต่ำกว่า มีความแข็งแกร่งสามารถใช้แทนอิฐบล็อกจากท้องตลาดได้