โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องหั่นกล้วยฉาบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิราพร เจริญรัตน์

  • นฤมล เลี้ยงพันธุ์

  • อรอนงค์ แซ่หลิม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กล้วย

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการประดิษฐ์เครื่องหั่นกล้วยสำหรับทำกล้วยฉาบในระดับอุตสาหกรรมครัวเรือน โดยใช้มอเตอร์ช่วยในการหมุนของใบมีด ซึ่งมีจานใบมีดตัด 2 แผ่น จากผลการทดสอบพบว่ากล้วยที่หั่นได้มีขนาดและความหนาเท่ากัน สามารถหั่นได้ทั้งแนวยาวและแนวขวาง เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ที่ไส พบว่าเครื่องหั่นกล้วยใช้เวลาน้อยกว่าและสามารถหั่นได้จำนวนมากกว่า