โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องภูมิปัญญาไทยห่างไกลโรคซาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คุณากร เต็งเจียง

  • ธนบัติ ฤทธิ์ธำรง

  • วรรณศิริ บัวเผียน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัชนี โสดถานา

  • รุ่งฤดี มโนรัตน์

  • ศศิวิมล สมเพียร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระพังโหม

  • การรักษาด้วยสมุนไพร

  • การใช้รักษา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาต้นกระพังโหม ซึ่งเป็นพืชที่ชาวบ้านตำบลคณฑี จังหวัดกำแพงเพชรใช้ในการรักษาโรคซาง ดังนั้นจึงทดลองหาสารอาหารประเภทโปรตีนในต้นกระพังโหม โดยนำเถากระพังโหมมาสกัดสารอาหารโดยการต้มและคั้น โดยใช้ตัวทำละลาย 3 ชนิด คือ น้ำ, น้ำเกลือ และแอลกอฮอล์ จากนั้นทดสอบเพื่อหาโปรตีนโดยใช้ปฏิกิริยาไบยูเร็ต และปฏิกิริยาแซนโทรโปเตอิก ผลการทดสอบพบว่า ในสารสกัดกระพังโหมมีโปรตีนเป็นส่วนประกอบ เพราะเมื่อทดสอบโดยปฏิกิริยาแซนโทรโปเตอิกแล้วสารเปลี่ยนเป็นสีส้ม