โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องหว่านเมล็ด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทักษิณ ศิลพงษ์

  • ศรุต นนท์ธราธร

  • อภิรักษ์ สิงหราช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัชนี โสดถานา

  • วัฒนา ขอนทอง

  • สุมิตตรา โมเทียน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่1สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เครื่องจักรกลการเกษตร

  • เครื่องหว่านเมล็ด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง "เครื่องหว่านเมล็ด" สำหรับการค้นคว้าแบ่งออกเป็น4ตอน ตอนที่1 มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบการกระจายของเมล็ดที่ได้จากการหว่านโดยใช้เครื่องหว่านเมล็ดกับการหว่านโดยใช้มือหว่าน ตอนที่2 เพื่อศึกษาความเอียงของช่องสำหรับใส่เมล็ดในเครื่องหว่านเมล็ดที่เหมาะสมต่อการกระจายของเมล็ด ตอนที่3 เพื่อศึกษาความเร็วของใบพัดในเครื่องหว่านเมล็ดที่เหมาะสมต่อการกระจายของเมล็ด และตอนที่4 เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการกระจายของเมล็ดพืชชนิดต่างๆ ที่หว่านโดยเครื่องหว่านเมล็ด จากผลการทดลองตอนที่1 พบว่าการหว่านเมล็ดโดยใช้มือ เมล็ดไม่กระจายทั่วเฟรม โดยมีช่องเฟรมที่ว่างร้อยละ55.5 และเมล็ดที่ตกลงในเฟรมร้อยละ83.8 ส่วนเมล็ดที่ไม่ตกในเฟรมร้อยละ16.2 และจำนวนเมล็ดในแต่ละแถวเฟรมมีค่าแตกต่างกันมาก สำหรับการหว่านโดยใช้เครื่องหว่านเมล็ด เมล็ดส่วนใหญ่กระจายทั่วเฟรม โดยมีช่องเฟรมที่ว่างร้อยละ35.25และมีเมล็ดที่ตกลงในเฟรมร้อยละ84.2 ส่วนเมล็ดที่ไม่ตกลงในเฟรม ร้อยละ15.8 และจำนวนเมล็ดในแต่ละแถวเฟรมมีค่าใกล้เคียงกัน แสดงว่า การหว่านเมล็ดโดยใช้เครื่องหว่านเมล็ดมีการกระจายของเมล็ดดีกว่าการหว่านโดยใช้มือ ตอนที่2 พบว่าความเอียงของช่องสำหรับใส่เมล็ดมีผลต่อการกระจายของเมล็ดโดยความเอียง 30องศา เมล็ดส่วนใหญ่กระจายทั่วเฟรมแต่มีช่องเฟรมที่ว่างร้อยละ 46 และเมล็ดที่ตกลงในเฟรมร้อยละ84.8ส่วนเมล็ดที่ไม่ตกลงในเฟรมร้อยละ15.2 สำหรับความเอียง45 องศา เมล็ดส่วนใหญ่กระจายทั่วเฟรม และมีช่องเฟรมที่ว่างร้อยละ30.75 และเมล็ดที่ตกลงในเฟรมร้อยละ91.6 ส่วนเมล็ดที่ไม่ตกลงในเฟรมร้อยละ8.4 ความเอียง60 องศา เมล็ดส่วนใหญ่กระจายทั่วเฟรม แต่มีช่องเฟรมที่ว่าง ร้อยละ29.75 และมีเมล็ดตกลงในเฟรม ร้อยละ 95.4 ส่วนเมล็ดที่ไม่ตกลงในเฟรมร้อยละ 4.6 ความเอียง 75 องศา เมล็ดส่วนใหญ่กระจายทั่วเฟรม โดยมีช่องเฟรมที่ว่างร้อยละ24และมีเมล็ดตกลงในเฟรมร้อย 95.6 ส่วนเมล็ดที่ไม่ตกลงในเฟรม ร้อยละ4.4 ความเอียง90องศา เมล็ดส่วนใหญ่กระจายทั่วเฟรมแต่มีช่องเฟรมที่ว่างร้อยละ42.5 และมีเมล็ดที่ตกลงในเฟรมร้อยละ83.4 ส่วนเมล็ดที่ไม่ตกลงในเฟรมร้อยละ116.6 สำหรับจำนวนเมล็ดในแต่ละแถวของเฟรมมีค่าใกล้เคียงกันมากที่สุด คือความเอียง 75 องศา แสดงว่าความเอียงของช่องสำหรับใส่เมล็ดที่เหมาะสมที่สุดคือ 75องศา ตอนที่3 พบว่า ความเร็วของใบพัดในเครื่องหว่านเมล็ดมีผลต่อการกระจายของเมล็ด โดยความเร็วหมายเลข1 เมล็ดส่วนใหญ่กระจายทั่วเฟรม โดยมีช่องเฟรมที่ว่างร้อยละ24 และมีเมล็ดที่ตกลงในเฟรมร้อยละ95.6 ส่วนเมล็ดที่ไม่ตกลงในเฟรมร้อยละ4.4 ส่วนความเร็วหมายเลข2 เมล็ดกระจายทั่วเฟรมแต่มีช่องเฟรมที่ว่างร้อยละ47 และมีเมล็ดที่ตกลงในเฟรมร้อยละ62.2 ส่วนเมล็ดที่ไม่ตกลลงในเฟรม ร้อยละ37.8 สำหรับความเร็วหมายเลข3 เมล็ดกระจายทั่วเฟรมแต่มีช่องเฟรมที่ว่างร้อยละ 59.75 และมีเมล็ดตกลงในเฟรมร้อยละ40.2 ส่วนเมล็ดที่ไม่ตกลงในเฟรมร้อยละ59.8 สำหรับจำนวนเมล็ดในแต่ละแถวเฟรมมีค่าใกล้เคียงกันมากสุดไปหาน้อยสุดคือ ความเร็วของใบพัดหมายเลข1, 2และ3 ตามลำดับ แสดงว่าความเร็วของใบพัดในเครื่องหว่านเมล็ดที่เหมาะสมที่สุดคือ ความเร็วหมายเลข1 ตอนที่4 พบว่าเครื่องหว่านสามารถหว่านเมล็ดถั่วเขียว ผักชี ข้าวฟ่าง และผักบุ้ง โดยเมล็ดทั้ง4ชนิด มีการกระจายแตกต่างกัน ซึ่งต้องใช้ความเอียงของช่องสำหรับใส่เมล็ดในเครื่องหว่านเมล็ด 75 องศา และความเร็วของใบพัดในเครื่องหว่านเมล็ดคือหมายเลข1 ดังนั้นการหว่านเมล็ดโดยใช้เครื่องหว่านเมล็ดทำให้การกระจายของเมล็ดดีกว่าการหว่านโดยใช้มือ ซึ่งต้องใช้ช่องสำหรับใส่เมล็ดเอียง 75 องศา และความเร็วของใบพัดเป็นหมายเลข1