โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำยาเร่งรากกล้วยไม้ป่าจากพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จอมใจ ราชคม

  • รัตนพงษ์ ปัญญาสิทธิ์

  • ลดาวัลย์ คำเอื้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กล้วยไม้การเจริญเติบโต

  • น้ำยาเร่งราก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาอัตราส่วนความเข้มข้นที่เหมาะสมของน้ำยาเร่งรากจากถั่วงอก เมล็ดข้าวโพด และผักตบชวา ในการเร่งรากของกล้วยไม้ป่า ประสิทธิภาพของน้ำยาเร่งรากจากพืชในการเร่งรากกล้วยไม้ และผลของน้ำยาเร่งรากที่มีต่อการเจริญเติบโตของรากกล้วยไม้ โดยการนำถั่วงอก เมล็ดข้าวโพด และผักตบชวา ปั่นละเอียดผสมกับน้ำและนำไปแช่ให้ท่วมรากกล้วยไม้นาน 15 นาที ผลการทดลองพบว่า น้ำยาเร่งรากจากเมล็ดข้าวโพดงอกในความเข้มข้น 50 กระตุ้นรากงอกของรากต้นเข็มม่วงได้เร็วที่สุด 3 สัปดาห์ น้ำยาเร่งรากจากเมล็ดข้าวโพดงอกมีคุณสมบัติเป็นกรดเล็กน้อย สามารถช่วยกระตุ้นอัตราการเกิดรากของกล้วยไม้ป่าพันธุ์เข็มม่วงได้เป็นอย่างดี