โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสัญญาณเวลาจากดอกไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จริยา นัยสันทัด

  • จุฑารัตน์ ถึงดี

  • หทัยวรรณ ยองทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อทดลองหาช่วงเวลาที่ดอกไม้แต่ละชนิดมีการบานแล้วหุบ หาความสัมพันธ์ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกไม้ตั้งแต่เริ่มบานจนกระทั่งหุบ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์