โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นคอนกรีตจากเปลือกไข่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วันชนก โพธิ์เรืองรอง

  • ศศวรรณ ขจรพันธ์

  • เพ็ญศิริ ปิยไพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เปลือกไข่

  • แผ่นคอนกรีต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อทดลองหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการใช้เปลือกไข่เป็นส่วนผสมเพื่อทำแผ่นคอนกรีต ลดปริมาณการใช้ปูนซิเมนต์ และศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นคอนกรีตที่ได้โยใช้เกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยทดลองศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำแผ่นคอนกรีตจากเปลือกไข่ ทดสอบประสิทธิภาพความแข็งแกร่งของแผ่นคอนกรีต