โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการสลายไขมันด้วยไคตินจากเปลือกกุ้งและกระดองปู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกวรรณ เสียงสนั่น

  • ณัชชา รัชภานุพัชร

  • นภัสวรรณ ค้ำชู

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กุ้งเปลือก

  • ปูกระดอง

  • ไขมันการสลาย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลและทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสลายไขมันของไคตินที่ได้จากวัสดุต่างชนิดกัน เพื่อนำมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากคราบไขมันต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้แหล่งน้ำสะอาดและลดปัญหาน้ำเน่าเสีย โดยมีด้วยกัน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาประโยชน์ของไคติน โครงสร้างทางเคมี แหล่งผลิตไคติน และประสิทธิภาพในการสลายไขมัน ขั้นตอนที่ 2 ทำการทดลองโดยการสกัดแยกไคตินจากวัสดุต่างชนิด จากนั้นนำไคตินที่ได้ไปทดลองการแยกสลายไขมันและคำนวณปริมาณไขมันและน้ำมันที่แยกสลายได้ ทำให้สามารถลดปัญหาน้ำเน่าเสียที่เกิดจากน้ำมันและไขมันปนเปื้อนที่เห็นผลได้อย่างชัดเจน