โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องฝ้ากันความร้อนจากเปลือกมังคุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สามเณรณัฐพล สุดเทียน

  • สามเณรบรรหาร ชินสุขคีรี

  • สามเณรสุทภินันท์ แพงวิเศษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงคลวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ฝ้าย

  • สิ่งประดิษฐ์

  • เปลือกมังคุด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เกิดขึ้นจากแนวคิดในการค้นหาวิธีลดปริมาณของขยะที่ย่อยสลายยาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์แผ่นฝ้ากันความร้อนจากเปลือกมังคุดแทนการทำแผ่นฝ้าทั่วไปเพื่อลดมลพิษในการผลิตจากสิ่งประดิษฐ์ พบว่า แผ่นฝ้าจากเปลือกมังคุดสูตรที่ 3 มีความหนาแน่น 1.66 กรัมต่อลูกบาร์เซนติเมตร ทำให้มีความทนทานต่อการรับน้ำหนักเฉลี่ย 7.43 กิโลกรัม มีประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อน ได้มากกว่าแผ่นฝ้าตามท้องตลาด และนำมาทอสอบการดูดซับของน้ำ พบว่า สามารถให้น้ำไหลฝ่านได้ดี ทำให้ดูดซับน้ำและระเหยได้ดี เมื่อนำมาผ่านความร้อนและคายความร้อนได้เร็วกว่าแผ่นฝ้าตามท้องตลาด