โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมุมของข้อศอกที่ใช้ในการอ่านอักษรเบรลล์กับการรับรู้ของเด็กนักเรียนตาบอด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐาปกรณ์ ศิริรัตนโสพร

  • นฤมล ศิลาวงษ์

  • เอกชนก วัชรปัญจมาศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศษสตร์กายภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การรับรู้

  • อักษรเบรลล์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือเด็กนักเรียนตาบอด โรงเรียนสอนคนตาบอด จังหวัดกรุงเทพ อายุ 10 -15 ปี รวมทั้งสิ้น 10 คน และนักเรียนปกติ อายุ 10 -15 ปี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จังหวัดปราจีน จำนวน 3 คน การดำเนินการทดลองแบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 ศึกษาค่าเฉลี่ยขนาดของมุมระหว่างปลายแขนกับต้นแขนของนักเรียนตาบอดใช้อุปกรณ์วัดขนาดของมุมแขนกับต้นแขนนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตอนที่ 2 ศึกษาเปรียบเทียบขนาดของมุมระหว่างปลายแขนกับต้นแขนซึ่งใช้ 3 มุม คือ 60 องศา 100 องศา และ 145 องศา โดยให้นักเรียนตาบอดทำการอ่านออกเสียงบทความ ที่พิมพ์ด้วยอักษรเบรลล์ที่กำหนดให้ นำข้อมูลที่ได้ทำการวิเคราะห์ตรวจสอบความแตกต่างโดยใช้หลักความแปรปรวน ตอนที่ 3 ผู้ศึกษารวบรวมข้อมูล หาอัตราการอ่านหนังสือของเด็กปกติแล้วนำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับอัตราการอ่านอักษรเบรลล์ โดยหาอัตราส่วนของอัตราการอ่านในกลุ่มตัวอย่างทั้งสอง ผลของการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยขนาดของมุมระหว่างปลายแขนกับต้นแขนที่ใช้ในการอ่านอักษรเบรลล์ของเด็กนักเรียนตาบอด มีค่าเท่ากับ 103.5 องศา ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 23.69 องศา ค่าความเชื่อมั่น 92 เปอร์เซ็นต์ ขนาดของมุม 100 องศา