โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาและเปรียบเทียบสภาพความคงทนของเส้นใยกกลังกา ด้วยสารสกัดจากหมากนวล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นราภรณ์ แต้ไมตรี

  • บัณฑิตา ฮะฮวด

  • พัชนิดา มณีโชติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์กายภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กกลังกา

  • หมากนวลสารสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาคุณสมบัติของเนื้อผลหมากนวล ที่ประกอบด้วยอัลคาลอยด์ ชนิดอะรีโคลีน โพบาแทนนิน ฟิชออยล์ ให้ทำสีต่าง ๆ ใช้ย้อมแห อวน ทำให้แห อวน นิ่งและอ่อนตัว ยืดอายุการใช้งานได้นาน เส้นด้ายไม่เปื่อยเร็ว โดยนำกกลังกา ซึ่งเป็นกกชนิดหนึ่งที่ใช้ในการทำหัตถกรรม เช่น เสื่อ ภาชนะ และเครื่องใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน โดยวิธีการทดลอง 5 ขั้นตอน คือ ตอนที่ 1 ศึกษาชนิดของตัวทำละลายที่มีผลต่อการสกัดสารจากหมากนวล ตอนที่ 2 ศึกษาระยะเวลาการแช่แท่งกกลังกาแห้งและแท่งกกลังสดในสารสกัดจากหมากนวล ตอนที่ 3 ศึกษาสภาพความคงทนของเส้นใยฉีกขาดของกกลังกาแห้งหลังผ่านการแช่สารละลายที่มีค่า pH แตกต่างกัน และเส้นใยฉีกขาดของกกลังกาแห้งที่ผ่านการแช่สารสกัดจากหมากนวล ตอนที่ 4 เปรียบเทียบสภาพความคงทนของเส้นใยฉีกขาดของกกลังกาแห้งหลังผ่านการแช่สารละลายที่มีค่า pH แตกต่างกัน และเส้นใยฉีกขาดของกกลังกาแห้งที่ผ่านการแช่สารสกัดจากหมากนวล ตอนที่ 5 ศึกษาวันที่เชื้อราเริ่มขึ้นบนเส้นใยฉีกขาดของกกลังกาแห้งและกกลังกาสด