โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบการตัดแต่งกิ่งลำไยที่มีผลต่อการผลิต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รชัสกมล สมบูรณ์

  • อริสรา สิงห์น้อย

  • อังณุกุล ธนะสาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพร้าววิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการตัดแต่งกิ่งลำไยที่มีผลต่อการผลิต เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์สาขาชีวภาพที่จัดทำขึ้น โดยคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ในตำบลโหล่งขอดนั้นเดือดร้อนในเรื่องผลผลิตของลำไยกันเป็นส่วนมาก เช่น เนื่องจากรายได้และผลผลิตของลำไยในแต่ละปีนั้นผลผลิตจะไม่เท่ากัน รายได้ก็มักเป็นไปตามผลผลิตของลำไย บางทีก็อาจขาดทุนเพราะผลผลิตราคาต่ำ ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของเกษตรกรอีกอย่างหนึ่ง ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่คิดที่จะเลิกประกอบอาชีพนี้ไป ประกอบอาชีพอื่นๆ ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้ศึกษาและคิดค้นโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการตัดแต่งกิ่งลำไยที่มีผลต่อการผลิต ศึกษาหลักการและความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง คือ ความรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบคือ การเปรียบเทียบระหว่างรายได้ ผลผลิตของลำไยในปี 2552-2553 และ 2553-2554 ว่าผลผลิตมีความแตกต่างกันอย่างไรซึ่งในแต่ละปีนั้นรายได้จากผลผลิตลำไยมีความแตกต่างกันทุกปี ทางคณะผู้จัดทำจึงคิดหาวิธีเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยการตัดแต่งกิ่งในรูปแบบต่างๆพร้อมกับการให้สารอาหารแก่ต้นลำไย ผลปรากฏว่าในการตัดแต่งกิ่งของลำไยที่ตัดแต่งกิ่งออกไป 20% โดยสารอาหารที่ให้คือ ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีในปริมาณที่เท่ากันกับต้นลำไยที่ตัดแต่งกิ่ง 10% และ 30% ซึ่งมีผลผลิตที่ดีมีปริมาณผลผลิตใกล้เคียงกับต้นลำไยที่ใช้วิธีการราดสารและการตัดแต่งกิ่ง 20% ที่ใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีจะใช้ต้นทุนน้อยกว่าการราดสาร