โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสบู่หอมไล่ยุง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ผกาสินี ยอดเงิน

  • ยุทธนา สิงห์น้อย

  • อัญชลี เพิงเติง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ตะไคร้หอมสารสกัด

  • ยุงการป้องกัน

  • สบู่สมุนไพร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัดทำมีแนวคิดที่จะนำสมุนไพรในท้องถิ่นอย่างตะไคร้หอม มาทำการสกัดน้ำมันหอมระเหย และทดสอบประสิทธิภาพในการไล่ยุง ซึ่งการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ทำโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ แล้วนำน้ำมันที่ได้มาทำเป็นสบู่ โดยนำกลีเซอรีนมาผสมกับน้ำมันหอมระเหยในอัตราส่วนที่ต่างกัน 3 ระดับ คือ10:1,5:1 และ 10:3 แล้วทำการทดสอบโดยวัดผลความแตกต่างจากรอยยุงกัดของผู้ที่ใช้สบู่หอมไล่ยุง กับผู้ที่ใช้สบู่ธรรมดา โดยมีผู้ทดสอบจำนวน 3 คน ทำการทดสอบเป็นเวลานาน 10 นาที ในกล่องที่มียุงกล่องละ 10 ตัว จากการศึกษาพบว่า ผู้ทดสอบที่ใช้สบู่หอมไล่ยุงในอัตราส่วน 10:1 ถูกยุงกัดจำนวน 2 คน ส่วนผู้ทดสอยที่ใช้สบู่หอมไล่ยุงในอัตราส่วน 5:1 และ 10:3 นั้นพบว่าผู้ทดสอบทั้ง 3 คนไม่ถูกยุงกัดเลย และผู้ทดสอบที่ใช้สบู่ธรรมดาและผู้ทดสอบที่อาบน้ำด้วยน้ำเปล่าโดยไม่ใช้สบู่นั้น พบว่า ผู้ทดสอบทั้ง 3 คนถูกยุงกัด ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า สบู่หอมไล่ยุงในอัตรส่วนของกลีเซอรีนต่อน้ำมันหอมระเหยเท่า 5:1และ 10:3 เป็นอัตราส่วนที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการไล่ยุง