โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องสูบลมยางรถจักรยานยนต์จากคอมเพรสเซอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.อนุพงศ์ เอี่ยมจินดา

  • ด.ช.อุดมพร วะรี

  • ด.ญ.มินตรา หาญกล้า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • จักรยาน

  • เครื่องสูบลม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เครื่องสูบลมยางรถจักรยานยนต์จากคอมเพรสเซอร์ เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้นโดยคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นความสำคัญของเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ตู้เย็น ที่เสียแล้วจะนำไปซ่อมก็ราคาแพง จะขายก็ราคาไม่คุ้มค่า จึงนำมาเป็นเครื่องสูบลมยางรถจักรยานยนต์โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการทำเครื่องสูบลมยางรถจักรยานยนต์จากคอมเพรสเซอร์ เพื่อเปรียบเทียบเครื่องสูบลมยางรถจักรยานยนต์จากคอมเพรสเซอร์กับเครื่องสูบลมยางรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่และเครื่องสูบลมยางรถจักรยานยนต์พลังงานคน ได้ใช้ เกจ์วัดลมยาง สายไฟ ไซเลม แบตเตอรี่ สายนำลม ประกอบในการทำเครื่องสูบลมยางรถจักรยานยนต์ โดยนำคอมเพรสเซอร์มาต่อสายไฟกับสายนำลมและเชื่อมคอมเพรสเซอร์ การทดลอง ตอนที่ 1 นำเครื่องคอมเพรสเซอร์มาต่อกับสายไฟฟ้ากับสายสูบลม โดยต่อคนละข้าง แล้วนำไปทดลองสูบกับยางรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 ล้อสามารถบรรจุลมได้ 25 ปอร์น ผลปรากฏว่า เครื่องสูบลมยางรถจักรยานยนต์จากคอมเพรสเซอร์ ใช้เวลาโดยเฉลี่ย 30 วินาที ใช้เครื่องสูบลมยางรถจักรยานยนต์ยางที่ใช้พลังงานคน ใช้เวลาเฉลี่ย 36 วินาที เครื่องสูบลมยางรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าขนานใหญ่ใช้เวลาโดยเฉลี่ย 21 วินาที ตอนที่ 2 โดยใช้เกจ์วัดลมมาเป็นที่วัดลมใช้วัดลมที่อยู่ในลมรถและเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างเกจ์วัดลมกับคอมเพรสเซอร์ทำให้ทราบถึงแรงดันลมในยางรถจักรยานยนต์ 1 ล้อ สามารถบรรจุลมได้เท่ากับ 25 ปอร์น ปรากฏว่า การทดสอบการเติมลมรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 ล้อ ใช้ระยะเวลาเท่าเดิมกับตอนที่ 1 แต่สามารถรู้ว่าการเติมลมยางรถจักรยานยนต์ บรรจุลมตามที่ต้องการได้ ตอนที่ 3 โดยใช้เกจ์วัดลมมาเป็นที่วัดลมใช้วัดลมที่อยู่ในลมรถ เอาไซเลมมาเป็นเสียงเตือนลมเต็มและเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างเกจ์วัดลมกับคอมเพรสเซอร์ยางรถจักรยานยนต์ 1 ล้อ สามารถบรรจุลมได้เท่ากับ 25 ปอร์น ปรากฏว่า การสูบลมยางรถจักรยานยนต์มีความสะดวกได้มากยิ่งขึ้น เมื่อตั้งการบรรจุลมตามเกจ์วัดลมยางแล้ว เมื่อถึงตามที่ต้องการ เช่นยางล้อรถจักรยานยนต์ บรรจุลมได 25 ปอร์นไซเลมก็เตือนเสียงดังขึ้นมาเมื่อบรรจุลมตามที่ต้องการ