โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษารูปแบบการหมุนและการเกิดเสียงของลูกข่างโว้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คณาธิศ ธรรมวินวงศ์

  • ปภาวี ศรีวรรัตน์

  • รชต ตั้งบริบูรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การหมุน

  • ลูกข่างโว้

  • เสียง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จุดมุ่งหมายของโครงงานคือ ศึกษารูปแบบการหมุนและการเกิดเสียงของลูกข่างโว้ โดยการทดลองแบ่งเป็น 7 ตอน คือ ตอนที่ 1 ศึกษารูปแบบการหมุนและการเกิดเสียงของลูกข่างโว้ พบว่าห่างลูกข่างโว้ มีรูที่เจาะแบบแทยงเข้าไปทางขวา หมุนทวนเข็มนาฬิกาจะไม่เกิดเสียง หมุนตามเข็มนาฬิกาจะเกิดเสียง ตอนที่ 2 ศึกษาความสัมพันธ์ของแรงที่ใช้ขว้างลูกข่างโว้ พบว่า ขนาดของแรงแปรผันตรงกับเวลาและความเร็วเฉลี่ยในการหมุน ตอนที่ 3 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของลูกข่างโว้ กับการหมุนของลูกข้างโว้ พบว่า ขนาดของลูกข่างแปรผันตรงกับเวลาเฉลี่ยในการหมุน แต่จะแปรผกผันกับความเร็วเฉลี่ยในการหมุน ตอนที่ 4 ศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะและขนาดของเดือยกับการหมุนของลูกข่างโว้ พบว่าเดือยมนและสูง 5 cm มีเวลาและความเร็วเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนลักษณะเดือนแหลม เหลี่ยมยาว 1 cm และ 3c m มีแน้วโม้นของเวลาและความเร็วเฉลี่ยลดลง ตอนที่ 5 ศึกษาความสัมพันธ์ของความยาวเชือก กับการหมุนของลูกข่างโว้ พบว่าความยาวของเชือกแปรผันตรงกับ เวลาและความเร็วเฉลี่ยในการหมุน ตอนที่ 6 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของลูกข่างโว้ กับการเดินเสียง พบว่า ขนาดของลูกข่างโว้นั้นมีผลต่อความทุ้ม ความแหลมของเสียง และมีผลต่อความดังของเสียงค่อนข้างน้อย ตอนที่ 7 ศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะรูบนตัว ลูกข่างโว้ พบว่าพื้นที่ของรูมีผลต่อความดังของเสียงแบบแปรผันตรง แต่ไม่มีผลต่อลักษณะเสียง และเอียงของรูจะมีผลต่อการเกิดเสียง หากรูเจาะตรงจะไม่มีเสียงเกิดขึ้นเลย