โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสีของดอกพุดตาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กชกร รุ่งรัตนภากุล

  • ภูบดี พรมชัย

  • อารวี นิ่มสังข์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสีของดอกพุดตาน แบ่งการทดลองเป็น 5 ขั้นตอน ตอนที่ 1 ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างของเซลล์ดอกพุดตานในช่วงเวลาต่าง ๆ พบว่าโครงสร้างเซลล์ดอกพุดตานในช่วงเวลา 11.00น จะสามารถมองเห็นรงควัตถุสีชมพูได้ ตอนที่ 2 เปรียบเทียบความเข้มข้นของสีของดอกพุดตานในช่วงเวลาต่างๆพบว่า ดอกพุดตานในช่วงเวลา 6.00 และ 9.00 มีความเข้มอยู่ระดับ 1 เวลา 12.00 น ความเข้มในระดับ 2 เวลา 15.00 น ความเข้มอยู่ระดับ 3 เวลา 18.00 น ความเข้มอยู่ระดับ 4 ตอนที่ 3 เปรียบเทียบปริมาณความเข้มข้นของน้ำตาลซูโครสต่อความเข้มข้นของสีกลีบดอกพุดตาน พบว่าความ เข้มของน้ำตาลซูโครส 2% จะมีการเปลี่ยนสีได้ดีกว่าความเข้มของน้ำตาลซูโครส 1% และ 3% ตอนที่ 4 ศึกษาเปรียบเทียบสภาพความเป็นกรดเบสต่อการเปลี่ยนสีของกลีบดอกพุดตาน พบว่า ที่ระดับ PH 5 จะมีการเปลี่ยนสีได้ดีกว่าระดับ PH6 และ PH7 ตอนที่ 5 ศึกษาเปรียบเทียบความเข้มข้นของสารละลายน้ำตาลซูโครสและสภาพความเป็นกรดเบสต่อการเปลี่ยนสีของกลีบดอกพุดตาน พบว่า ที่ความเข้มของสารละลายน้ำตาลซูโครส 2% กับค่า PH5 มีการเปลี่ยนแปลงดีที่สุด