โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องMy Security of Motorcycle : ความปลอดภัยของมอเตอร์ไซต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชิณวัฒน์ ติยวรนันท์

  • ภัทรชัย มุ่งเจริญพร

  • เจตริน บุญสุยา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีระ เฮ้งตระกูล

  • อรวรรณ รัมพณีนิล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สัญญากันภัย

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การประดิษฐ์ที่มีการใช้รถจักรยานยนต์ และไม่ต้องการให้เกิดการสูญหาย จึงได้ร่วมกันคิด สืบค้นข้อมูล และจัดทำชุดความปลอดภัยในรถจักรยานยนต์ประกอบด้วย ระบบที่ 1 สัญญาณกันขโมยในระบบวงจรเสียง และระบบที่ 2 ระบบ SMS Module ซึ่งเป็นระบบการส่งสัญญาเสียงเข้าโทรศัพท์มือถือ ทำให้สามารถแก้ปัญหาได้ทันเวลา และมีความรู้สึกปลอดภัย