โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องขจัดคราบน้ำมันด้วยแผ่นซีดี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทศพล ทองคำ

  • ธีรภัทร ถูกคะเนย์

  • ศิรดา อรุณชัยภิรมย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำมันเครื่องขจัดคราบ

  • แผ่นซีดี

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษา ออกแบบ สร้างเครื่องขจัดคราบน้ำมันจากแผ่นซีดี และทดสอบประสิทธิภาพการขจัดคราบน้ำมันจากแผ่นซีดี และทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องในการการขจัดคราบน้ำมันบนผิวน้ำ โดยแบ่งการทดลองเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ประดิษฐ์เครื่องขจัดคราบน้ำมันต้นแบบ ช่วงที่ 2 ประดิษฐ์เครื่องขจัดคราบน้ำมันพัฒนาต้นแบบ ซึ่งสามารถกำจัดคราบไขมันได้หลากหลายชนิด และเป็นนวัติกรรมที่น่าสนใจเนื่องจากเป็นการนำวัสดุเหลือทิ้ง คือแผ่นซีดีที่ไม่ใช้งานแล้วมาช่วยแก้ปัญหามลภาวะทางน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง