โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระดาษดูดซับสารเอธีลีนช่วยในการชะลอการสุกของผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รณกฤต จงวัฒนา

  • สุพัฒน์ ศรีสรรค์

  • สุภัตรา พรมโสภา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษการดูดซับ

  • ผลไม้การสุก

  • แก๊สเอธิลีน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับการชะลอการสุกของผลไม้ด้วยกระดาษที่มีส่วนผสมจากถ่านชนิดต่าง ๆ และศึกษาวิธีการชะลอกการสุกของผลไม้โดยใช้กระดาษชะลอการสุกในวิธีต่าง ๆ โดยศึกษาเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความเหนี่ยวของกระดาษต่างชนิดกัน ตอนที่ 2 ศึกษากระดาษจากถ่านต่างชนิดกันในการดูดซับแก๊สเอธิลีน ตอนที่ 3 ศีกษาปริมาณของถ่านกัมมันต์ผสมกระดาษในการดูดซับแก๊สเอธิลีน ตอนที่ 4 ศึกษาวิธีการบรรจุหีบห่อด้วยกระดาษถ่านถัมมันต์ต่อการดูดซับแก๊สเอธิลีน