โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผ้าสวยด้วยหมาก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิราพัชร แบนมาก

  • ณิชากร ศรีพุ่มบาง

  • ศักดิ์ชัย วงค์จักร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทย์กายภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผ้าการทำ

  • หมากย้อมสี

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับการย้อมสี่เส้นไหมด้วยสารสกัดจากพืชใช้สารสกัดจากเนื้อหมากสดเป็นสารช่วยติดสีและศึกษาวิธีการย้อมสารติดสีที่ช่วยให้สีย้อมติดทนไม่หลุดลอก โดยมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ศึกษาวิธีการย้อมสีเส้นใหมด้วยสารสกัดจากใบพืช ขั้นที่ 2 ศึกษาวิธีการสกัดสารที่ช่วยในการติดสีจากหมาก ขั้นที่ 3 ศึกษาวิธีการย้อมสารที่ช่วยติดสี ขั้นที่ 4 ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการติดสีของสารสกัดจากหมากสดชนิดอ่อนและสารเคมี เพื่อเป็นแนวทางในการสกัดสารจากธรรมชาติมาใช้ในการย้อมสีและช่วยในการติดสีที่ไม่มีมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม