โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาความแปรผันทางพันธุกรรมของพืชสกุล Lansium

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นริศรา ไปยโพศรี

  • สานารี อุมา

  • เจ๊ะซัซวานี เจ๊ะมามะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุไหงโกลก

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กูดู

  • ลองกอง

  • ลางสาด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษา ลองกอง ดูกู และลางสาด เป็นพืชสกุล Lansium มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาใกล้เคียงกนมากจึงต้องการตรวจสอบความแปรผันทางพันธุกรรมของพืชทั้ง 3 ชนิด โดยศึกษาจุดตัดของเอนไซม์ EcoRI โดยเตรียม DNA ของพืชทั้ง 3 ชนิด พบว่า ชิ้นส่วน DNA ของดูกู แตกต่างจากลองกองและลางสาดที่มีลักษณะเหมือนกัน แสดงว่า ดูกูเป็นพืชคนละสายพันธุ์กับลองกองและลางสาด ในส่วนของลองกองทำให้สามารถสรุปได้ว่าลองกองเกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่าง ดูกูกับลางสาดจริง