โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเปรียบเทียบการป้องกันการวางไข่ของแมลงวันบนปลาเค็มโดยใช้น้ำมันชนิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขวัญกมล ดอกรัง

  • อัจจิมา วาหะ

  • อัจฉรา ลอแม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุไหงโกลก

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำมัน

  • ปลาเค็ม

  • แมลงวันการป้องกัน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานวิทยาศาสตร์นี้ขึ้นเพื่อเปรียบเทียบการป้องกันการวางไข่ของแมลงวันบนปลาเค็มโดยใช้น้ำมันมะพร้าว น้ำมันปาล์ม และน้ำมันถั่วเหลือง จากการทดลอง พบว่า ปลาเค็มที่ทาด้วยน้ำมันมะพร้าวจะมีจำนวนการตอมของแมลงวัน และจำนวนไข่ของแมลงวันอยู่ในระดับน้อย ส่วนปลาเค็มที่ทาด้วยน้ำมันปาล์มและน้ำมันถั่วเหลืองจะมีจำนวนการตอมของแมลงวันและจำนวนไข่ของแมลงวันอยู่ในระดับปานกลาง