โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาสมบัติของฉนวนกันความร้อนและเสียงจากต้นกระจูดโดยใช้น้ำยางพาราเป็นตัวประสาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จัสมิลค์ เจ๊ะแฮ

  • นัสรา มาดาโอ๊ะ

  • วรัญญา ถิตย์ประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุไหงโกลก

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระจูด

  • ความร้อน

  • ฉนวนกันความร้อน

  • ยางพารา

  • เสียง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการศึกษาเปรียบเทียบสมบัติของแผ่นฉนวนกันความร้อนและกันเสียงที่ผลิตจากกระจูดโดยใช้น้ำยางพาราเป็นตัวผสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิตฉนวนกันความร้อนและเสียงจากลำต้นของกระจูด เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนของแผ่นฉนวนจากลำต้นกระจูดที่ได้จากกระจูดใหญ่และกระจูดหนูได้ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการป้องกันเสียงของแผ่นฉนวนที่ผลิตได้ เพื่อเปรียบเทียบด้านอัตราการลามไฟของแผ่นฉนวนที่ผลิต ดำเนินการทดลองประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนและเสียงโดยใช้กล่องทดลองที่สร้างขึ้น โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของอุณหภูมิและความดังของเสียงของกล่องทดลองแต่ละชั้น นำมาจุดไฟแล้วมาคำนวณหาอัตราเร็วตามสูตรการหาอัตราเร็วการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงเพื่อหาอัตราการลามไฟ นำแผ่นฉนวนไปแช่น้ำแล้ววัดน้ำหนักก่อนและหลังเพื่อวัดการดูดซับ ผลผลิตแผ่นฉนวนขอวต้นกระจูดโดยใช้น้ำยางพาราเป็นตัวประสานนั้น สามารถผลิตเป็นแผ่นฉนวนได้ จากการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพป้องกันความร้อนและเสียง ผลการทดลองปรากฏว่า แผ่นฉนวนที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิของกล่องทดลองแต่ละชั้น คือแผ่นฉนวนกระจูดใหญ่ 16 C แผ่นฉนวนกระจูดหนูผสมกระจูดใหญ่ 15.4 C แผ่นฉนวนกระจูดหนู 15.2 C การป้องเสียงแผ่นฉนวนที่มีความแตกต่างความดังของเสียงของกล่องทดลองแต่ละชั้น คือกระจูดใหญ่ผสมกระจูดหนู 7.8 dB กระจูดใหญ่ 5.2 dB กระจูดหนู 5 dB อัตราการลามไฟของแผ่นฉนวนผลการพบว่า แผ่นฉนวนกระจูดหนู 0.022 cm/s แผ่นฉนวนกระจูดหนูผสมกระจูดใหญ่ 0.024 cm/s แผ่นฉนวนกระจูดใหญ่ 0.038 cm/s อัตราการดูดซับน้ำผลการทดลองแผ่นฉนวน กระจูดหนูผสมกระจูดใหญ่ 320.96 % แผ่นฉนวนกระจูดใหญ่ 353.63 % แผ่นฉนวนกระจูดหนู 371.59 % จากการศึกษาสมบัติของแผ่นฉนวนกันความร้อนและเสียงจากลำต้นของกระจูดโดยใช้น้ำยางพาราเป็นตัวประสาน สรุปว่าแผ่นฉนวนที่สร้างขึ้นมีคุณสมบัติคือ การป้องกันความร้อน การป้องกันเสียง การเผาไหม้ที่ดี ส่วนคุณสมบัติการดูดซับไม่ค่อยดี