โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการบำบัดน้ำทิ้งที่ปนเปื้อนสารตะกั่วด้วยถ่านจากเปลือกและใบมังคุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนาภรณ์ ผิวเหลือง

  • ธรรมนูญ สกุลแก้ว

  • นิติภรณ์ เกตุแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถ่าน

  • น้ำทิ้งการบำบัด

  • มังคุดเปลือก

  • มังคุดใบ

  • สารตะกั่ว

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการบำบัดน้ำทิ้งที่ปนเปื้อนสารตะกั่วด้วยถ่านจากเปลือกมังคุดและใบมังคุด พบว่าส่วนต่างๆของต้นมังคุดสามารถดูดซับสารตะกั่วได้ โดยการนำมาแปรรูปเป็นถ่านสามารถดูดซับสารตะกั่วได้ดีที่สุด โดยใช้ถ่านละเอียดของเปลือกมังคุดจำนวน 0.1 กรัม , 1.0 กรัม , 1.5 กรัม , 3 กรัม , 10 กรัม ต่อสารละลายเลด(II)ไนเตรต 40 ml ตามลำดับ จากนั้นนำถ่านจากเปลือกและใบร่วงของมังคุดไปใช้ในการดูดซับสารตะกั่วที่ปนเปื้อนในน้ำทิ้งจากร้านรับทำหม้อ พบว่าทั้งถ่านจากเปลือกและใบร่วงสามารถดูดซับสารตะกั่วจากน้ำทิ้งได้หมด และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ทำเครื่องกรองน้ำสำหรับกรองน้ำทิ้งที่มีสารตะกั่วปนเปื้อน เมื่อนำมาผ่านเครื่องกรอง จะสามารถดูดซับสารตะกั่วได้หมด