โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องหยอดถั่ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จินตนา ใจยะสุ

  • ธัญญารัตน์ ล้อลำเลียง

  • ประภัสสร อนุภักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจอมทอง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การปลูก

  • ถั่วการปลูก

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากวิธีการปลูกถั่วของชาวบ้านที่ทำกันนั้นยังไม่ค่อยสะดวกนัก และใช้เวลานาน ทำให้มีผลสืบเนื่องให้ เกิดอาการปวดหลังเนื่องจากการก้มเป็นเวลานาน ดังนั้นทางกลุ่มจึงคิดเครื่องปลูกถั่วขึ้น เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการปลูก อีกทั้งต้นทุนการผลิตไม่มากนัก จึงเหมาะกับชาวบ้านถั่วไป ลักษณะของเครื่องปลูกถั่วในส่วนของตัวถังมีขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน ท่อพีวีซีมีขนาดพอเหมาะที่จะหยอดเมล็ดถั่วลงดิน ซึ่งจากการทดลองใช้พบว่า เครื่องปลูกถั่วสามารถปลูกถั่วได้ตามต้องการ แต่การหยอดถั่วแต่ละครั้งจะมีน้อยตามขนาดของรูที่เจาะไว้ตรงกลไก แต่ก็สามารถช่วยให้ปลูกถั่วได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น