โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกรดผลไม้ยับยั้งเชื้อรา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธมลวรรณ นำพลสัก

  • อนิสรา อินทะนัน

  • เกวลิน ทิพย์กันทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจอมทอง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กรดผลไม้

  • เชื้อราการยับยั้ง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาวิธีการยับยั้งเชื้อราที่เกิดบนเสื้อผ้า โดยใช้สารสกัดจากกรดผลไม้ แบ่งการทดลองเป็น 2 ตอน คือ การทดลองตอนที่ 1 ศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราของกรดผลไม้ โดยนำผ้ามาตัดให้มีขนาด กว้าง 3 นิ้ว ยาว 3 นิ้ว จำนวน 12 ผืน โดยผืนที่ 1 -3 ฉีดพ่นด้วยสารสกัดจากแอปเปิล ผืนที่ 4-6 ฉีดพ่นด้วยสารสกัดจากมะนาว ผืนที่ 7-9 ฉีดพ่นด้วยน้ำ ผืนที่ 10-12 ฉีดด้วยสารสกัดจากแอปปเปิลผสมมะนาว อัตราส่วน 50:50 ชนิดละ 2 มิลลิลิตร ทิ้งไว้ 2 ชั่วโมง แล้วนำไผซัก ผึ่งแดดให้แห้ง จากนั้นนำไปเก็บในกล่องทิ้งไว้ใรอุณหภูมิ 20-30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 วัน ผลการทดลองพบว่า สารสกัด Propionic acid ซึ่งอยู่ในแอปเปิล สามารถยับยั้งเชื้อราได้ดีที่สุด ตอนที่ 2 ศึกษาปริมาณสารสกัดจากกรดผลไม้ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา จำนวน 1 มิลลิลิตร 2 มิลลิลิตร และ 3 มิลลิลิตร ตามลำดับพบว่า ปริมาณสารสกัดที่สามารถยับยั้งเชื้อราได้ดีและประหยัด คือ ปริมาณสารสกัดจำนวน 3 มิลลิลิตร