โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องจักรยานเก็บใบสน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤติยา อินต๊ะยศ

  • กสิณา กาญจนคงคา

  • หทัยชนก แช่มทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • จักรยานสิ่งประดิษฐ์

  • ใบสนกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นโรงเรียนที่ปลูกต้นสนจำนวนมาก ทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับใบของต้นสนร่วงหล่นบนถนนและทางเดินของนักเรียน สร้างความสกปรกและเป็นปัญหากับผู้ที่มีหน้าที่รักษาความสะอาด ต้องใช้เวลาและแรงงานมาก จึงได้ประดิษฐ์จักรยานเก็บใบสนและกำจัดขยะโดยติดตั้งไว้กับรถจักรยานและอาศัยกลไกของการหมุน ทำให้ลดปริมาณใบสน นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปั่นจักรยานเพราะได้ออกกำลังกายดีต่อสุขภาพ