โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของการปลูกกระหล่ำด้วยหน่อกับการปลูกด้วยต้นกล้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษณะ กันธะอุดม

  • นนทชัย ทิพย์สาร

  • รัชชานนท์ เรียนยอย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กะหล่ำปลีการปลูก

  • กะหล่ำปลีการเจริญเติบโต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของการปลูกกะหล่ำด้วยหน่อกับการปลูกด้วยต้นกล้า เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและต้นทุนการผลิต ผลกำไรจากการปลูกกะหล่ำปลีทั้ง 3 วิธี คือ ปลูกด้วยต้นกล้า ต้นกะหล่ำปลีที่เหลือหน่อไว้ 1 หน่อ และ ต้นกะหล่ำปลีที่เหลือหน่อไว้ 2 หน่อ โดยดำเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ ตอนที่ 1 ทดสอบการปลูกกะหล่ำปลีก เตรียมแปลง การดูแล ตอนที่ 2 ทดสอบสมุนไพรที่สามารถกำจัดศัตรูพืช ตอนที่ 3 เปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี และกรใช้ปุ๋ยคอกรวมกับปุ๋ยเคมี พบว่า การปลูกกะหล่ำปลีจากต้นตอเดิมที่เหลือหน่อไว้ 1 ต้น 1 หน่อใช้เวลาน้อยและได้ผลผลิตมากกว่าวิธีที่เหลือและสมุนไพรที่นำมาปลูกข้างต้นกะหล่ำปลีที่ดีที่สุด คือ ต้นตะไคร้ โดยใช้ปุ๋ยคอกรวมกับปุ๋ยเคมีกะหล่ำจะเติบโตได้ดีไม่เกิดโรค