โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำยาวิเศษไล่ยุง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมพงษ์ สิทธิ

  • อังณุกุล ธนะสาร

  • แพรพลอย เป็งศิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ยุงกำจัด

  • สมุนไพร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มีแนวคิดที่จะนำสมุนไพรในท้องถิ่นที่มีสรรพคุณในการไล่ยุงและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์มาทำการทดลอง เช่น ตะไคร้หอม สาระแหน่ ส้ม และมะกรูด เพื่อมาทำเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มและสเปร์ยไล่ยุง โดยการคิดค้นหาสูตรที่แน่นอน พบว่า ในการทำน้ำยาปรับผ้านุ่มไล่ยุงจาก ตะไคร้หอม ในอัตราส่วน (1 : 2 ) เป็นอัตราส่วนที่ดีที่สุดในการทำสเปรย์ไล่ยุง และมีประสิทธิภาพไล่ยุงได้ดี จากนั้นทำการทดลองในส่วนระยะเวลาในการใช้สเปร์ย ผลปรากฏว่า เสื้อผ้าที่ฉีดด้วยสเปร์ยกลิ่นตะไคร้หอม ไม่ถูกยุงกันทั้งในที่สว่างและที่มืด โดยใช้เวลาไล่ยุงได้นาน 5 ชั่วโมง และเมื่อเทียบประสิทธิภาพกับผลิตภัณฑ์ไล่ยุงตามท้องตลาดนั้นมีความปลอดภัยจากสารเคมีมากกว่าอีกด้วย