โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสัญญาเตือนภัยและความปลอดภัยของรถจักรยานยนต์และผู้ขับขี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัชฎาพร ภักดี

  • ศุภสัณห์ ชมปูฟู

  • เจนจิรา นาแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ปะเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สัญญาเตือนภัย

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาสัญญาณเตือนภัย และความปลอดภัยของรถจักรยานยนต์และผู้ขับขี่ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของวงจรเตือนภัยและความปลอดภัยของรถจักรยานยนต์และผู้ขับขี่ ให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์มากยิ่งขึ้น โดยการคิดประดิษฐ์ดัดแปลงเพื่อลดปัญหาการถูกโจรกรรมและเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอีกทั้งยังลดต้นทุนการผลิตได้มากอีกด้วย