โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องงอบไฮเทคเด็กไทย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณรงฤทธิ์ ชมภูเสน

  • ณัฐวุฒิ บุษรา

  • พิรุม ยังสนิท

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัตนา รัตนอุทัยกูล

  • รุ่งฤดี ทองแซม

  • สว่าง จันทร์เจาะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเมืองเชลียง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์