โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพอลิเมอร์รีไซเคิลจากนมบูด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ต่อพงศ์ แก้วประเสริฐ

  • ประภาพร ทองอ่อน

  • รัตนาภรณ์ ชะม้าย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัตนา รัตนอุทัยกูล

  • สว่าง จันทร์เจาะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเมืองเชลียง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • นม

  • พอลิเมอร์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำนมสดพาสเจอร์ไรส์ที่หมดอายุนำกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นโดยเฉพาะพอลิเมอร์จากนม โดยใช้ความร้อนและน้ำส้มสายชูทำให้โปรตีนในน้ำนมรวมตัวตกตะกอนแยกออกจากน้ำนม จากนั้นจึงทำการกรอง การทดลองนี้ใช้นมสดพาสเจอร์ไรส์ 3 ชนิด คือ นมรสจืด รสหวาน และรสโกโก้ โดยในการทดลองมีการหาชนิดและสัดส่วนที่เหมาะสมในการใช้น้ำส้มสายชู ทดสอบพอลิเมอร์ที่แยกได้และการขึ้นรูปพอลิเมอร์ที่ได้จากนม จากการทดลองพบว่าปริมาตรที่เหมาะสมระหว่างนมกับน้ำส้มสายชูที่ให้พอลิเมอร์มากที่สุดมีดังนี้ รสจืด ใช้อัตราส่วน 20 : 1 ส่วนนมรสหวานและรสโกโก้ ใช้อัตราส่วน 40 : 3 โดยนมพาสเจอร์ไรส์บูดรสจืดจะให้พอลิเมอร์มากและคุณภาพดีที่สุด ส่วนนมรสหวานและรสโกโก้จะให้พอลิเมอร์น้อยกว่าโดยที่คุณสมบัติของพอลิเมอร์จากนมทั้ง 3 ชนิดมีลักษณะแข็งเหนียว ทนต่อแรงบด ไม่ละลายน้ำ ไม่ติดสีน้ำขณะที่ยังไม่แห้ง และนมรสจืดจะขึ้นรูปพอลิเมอร์ได้ดีกว่ารสอื่น