โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องบำบัดน้ำในตู้ปลาแบบประหยัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปมาพร เผือกแดง

  • ฤทธิชัย สุริยัน

  • วรรณภา เถาวัลย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นายสว่าง จันทร์เจาะ

  • นิ่มนวล น้อยวงศ์

  • เรวัตร น้อยวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเมืองเชลียง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประดิษฐ์เครื่องบำบัดน้ำในตู้ปลาแบบประหยัด โดยนำวัสดุเหลือใช้ คือ ขวดน้ำดื่มพลาสติก และวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น เช่น กรวด ทราย และถ่านไม้ และอุปกรณ์บางส่วนได้แก่ ท่อ P.V.C., ข้อต่อ P.V.C., ข้องอ P.V.C., สายยาง และเครื่องปั๊มขนาดเล็ก มาประกอบเข้าด้วยกัน จากผลการนำเครื่องบำบัดน้ำไปใช้กับตู้ปลา พบว่า การบำบัดน้ำในตู้ปลาด้วยเครื่องบำบัดน้ำแบบประหยัด ทำให้ผู้เลี้ยงปลาเกิดความสะดวก ไม่ต้องกังวลในเรื่องของน้ำในตู้ปลาจะเน่าเสีย ปลาไม่ต้องบอบช้ำจากการถ่ายน้ำ และช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำอีกด้วย