โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกากถั่วเหลือง...เฟื่องประโยชน์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภาระวี ชโลธร

  • วรัญญา งามดี

  • อุบล โพธิ์พิมลวัฒนะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัลยา เลิศปฏิภาณพงษ์

  • พเยาว์ เคนผาพงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์