โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการแก้น้ำกระด้างที่ อ.ร่อนพิบูลย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกวรรณ เกิดคำ

  • มนชนก คลุมดวง

  • มาลี บัวหลวง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดร.จิต นวนแก้ว

  • นิตยา ทวีกิจการ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขากายภาพ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาลักษณะทั่วไปของน้ำบาดาลที่ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และนำมาตรวจสอบ พบว่าน้ำบาดาลเป็นน้ำกระด้าง 2 ชนิด ปนกันอยู่ คือน้ำกระด้างชั่วคราว และน้ำกระด้างถาวร จึงใช้โซดาซักผ้าและปูนขาวแก้ความกระด้างของน้ำ โซดาซักผ้าแก้ความกระด้างของน้ำบาดาลได้ ในระดับหนึ่งแต่ไม่ดีพอ ส่วนปูนขาวไม่สามารถแก้ความกระด้างของน้ำบาดาลได้ จึงนำถ่านจากเปลือกผลไม้ต่างๆ ได้แก่ ถ่านจากเปลือกมังคุด ถ่านจากเปลือกลูกเนียง ถ่านจากเปลือกเงาะ ถ่านจากเปลือกทุเรียน และถ่านจากกะลามะพร้าว รวมทั้งถ่านจากร้านขายเครื่องกรองน้ำ และกากชา มาแก้ความกระด้างของน้ำ จากการทดลองพบว่า ถ่านจากเปลือกมังคุดสามารถแก้ความกระด้างของน้ำบาดาลได้ดีที่สุด จึงใช้ถ่านจากเปลือกมังคุดมาประยุกต์ใช้ในการแก้ความกระด้างของน้ำ โดยนำไปใส่ในเครื่องกรองน้ำอย่างง่าย แล้วผ่านด้วยน้ำบาดาลจนน้ำที่ผ่านการกรองสะอาด แล้วทดสอบความกระด้างของน้ำที่ผ่านเครื่องกรองน้ำอย่างง่ายด้วยกระดาษทดสอบความกระด้าง พบว่ามีความกระด้างลดลงจนเกือบเท่ากับ 0 องศาความกระด้าง