โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องEM จุลินทรีย์ชีวภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชลธิชา บุญเหลือ

  • ปารณีย์ พัฒนไทยานนท์

  • สุนทรา แท่นจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิต นวนแก้ว

  • นิตยา ทวีกิจการ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 กำหนดหัวข้อ ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์