โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระดาษต้นธูปฤาษี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด็กหญิงนราธิป แสงวิเชียร

  • มนธิดา อุทัยรัตน์

  • วัชรพล สกุลวิโรจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชมนา จักรอารี

  • มนฑกาน เจริญวิริยภาพ

  • อนุชิต เหมือนคิด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันกระดาษเป็นวัสดุที่มีความจะเป็นมากชนิดหนึ่ง ซึ่งปริมาณการใช้กระดาษก็เพิ่มมากขึ้นในทุกๆ วัน ดังนั้นปริมาณการผลิตกระดาษจึงเพิ่มความต้องการใช้ไปด้วย กระดาษที่ผลิตในปัจจุบันมีมากมายหลากหลายรูปแบบ ซึ่งโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ทางกลุ่มได้ทำการทดลองเป็นเรื่อง การดาษต้นธูปฤาษี ต้นธูปฤษีเป็นพืชตระกูลกก เจริญเติบโตตามพื้นที่รกร้างว่างเปล่า และมีหนองน้ำชื้นแฉะขังอยู่ ซึ่งสภาพพื้นที่แบบนี้มีมากในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ต้นธูปฤาษีจึงมีมากไปด้วย ทางกลุ่มได้ทำการสำรวจต้นธูปฤาษี และได้พบว่า เป็นพืชที่มีลักษณะลำต้นคล้ายหยวกกล้วย ซึ่งมีเส้นใยมาก คิดว่าหน้าจะนำมาทำเป็นกระดาษได้ ทางกลุ่จึงได้ทดลองนำต้นธูปฤาษีมาทำกระดาษ ผลจากการทดลองพบว่าต้นธูปฤาษีสามารถนำมากระกระดาษที่มีคุณสมษัติใกล้เคียงกับกระดาษสา นอกจากนี้กระดาษจากต้นธูปฤาษียังต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่ากระดาษสา เนื้อกระดาษไม่หยาบเกินไปและมีลวดลายที่สวยงามในเนื้อกระดาษอีกด้วย