โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเร่งรากด้วยสารสกัดจากพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ญ.พิชญา เรื่องยังมี

  • ด.ญ.พิชญานิน วชิญรักษ์

  • ด.ญ.อัฟนาน หะยีมะเย็ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืชสารสกัด

  • รากการเร่ง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันส่วนใหญ่พบว่ามักใช้สารเคมีในการเร่งรากของกิ่งปักชำให้รากงอกเร็วขึ้นและให้ผลผลิตทันกับความต้องการของตลาด แต่สารเคมีเหล่านั้นอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ จึงศึกษาการเร่งรากด้วยสารสกัดจากพืชสมุนไพรในครัวเรือน ศึกษา พบว่า สารสกัดจากพืชสมุนไพรชนิดขิงแก่สามารถเร่งการงอกรากของกิ่งโกสนได้ดีที่สุด โดยแช่กิ่งโกสนในน้ำสกัดจากขิงแก่เป็นเวลา 5 นาที ก่อนการปักชำ และกิ่งส่วนโคนจะมีการงอกรากได้มากที่สุด และอัตราส่วนระหว่างขิงต่อน้ำที่ 2:1 สามารถเร่งการงอกรากได้ดีที่สุด ภายในเวลา 4 สัปดาห์