โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเร่งสีเหลืองของหางในปลาหางนกยูงด้วยมะละกอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วีรวัต โรจนภาพงศ์

  • อมราภรณ์ บัวหลวง

  • อรณัฐ ชูชื่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาชีวภาพ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์