โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องลดปริมาณการใช้น้ำในการปลูกพืชด้วยแผ่นปุ๋ยคลุมดิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรพงศ์ เจนการ

  • ผกาพรรณ ไชยวงษ์

  • สุริยา เทพเดช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การปลูกพืช

  • ปุ๋ย การทดลอง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการลดปริมาณการใช้น้ำในการปลูกพืชด้วยแผ่นปุ๋ยคลุมดินจากวัสดุธรรมชาติ ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ เส้นใยพืช ชนิดและปริมาณของตัวประสาน จากผลการทดลองการศึกษาชนิดของเส้นใยพืชในการทำแผ่นคลุมดินจากเส้นใยพืช 3 ชนิด ได้แก่ ต้นคล้าน้ำ ต้นกล้วย และต้นผักตบชวา พบว่า แผ่นเส้นใยต้นคล้าน้ำดีที่สุด เนื่องจากมีปริมาณเส้นใจในโครงสร้างมาก แต่ว่าประสานตัวกันได้ไม่ดี และจากการศึกษาชนิดและปริมาณของตัวประสาน โดยใช้ตัวประสาน 3 ชนิดคือ กาวแป้งเปียก แมงลัก และวุ้นน้ำหมักชีวภาพ และใช้ปริมาณ 4 ปริมาณได้แก่ 5.00, 10.00, 15.00 และ 20.00 กรัม พบว่าตัวประสานวุ้นน้ำหมักชีวภาพสามารถลดปริมาณการใช้น้ำในการปลูกพืชได้มากที่สุด เนื่องจากแผ่นเส้นใยสามารถประสานตัวได้ดี และจากการทดสอบประสิทธิภาพแผ่นปุ๋ยคลุมดินกับแผ่นพลาสติกดำ พบว่าแผ่นปุ๋ยคลุมดินสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่แตกต่างกับแผ่นพลาสติกดำ สามารถลดการใช้น้ำได้ถึง 8.33 ลิตร อีกทั้งยังสามารถยับยั้งการงอกของเมล็ดหญ้าข้าวนก และเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดินอีกด้วย