โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาประสิทธิภาพสารไคโตซานจากโครงร่างแข็งของสัตว์ทะเลในการดูดซับตะกอนในน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศลิษา ไพโรจน์

  • สุภาณี เมธาวันทนากร

  • อรนลิน หออัฎาวุธ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ตะกอน การดูดซับ

  • สิ่งประดิษฐ์

  • ไคโตซาน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของโครงร่างแข็งของสัตว์ทะเล ได้แก่ เปลือกกุ้ง กระดองปู แกนหมึกแต่ละชนิดในการสกัดสารไคโตซาน ศึกษาอัตราส่วนเหมาะสมของสารไคโตซานต่อยางพาราในการอัดแท่ง ศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการแช่ไคโตซานแท่งในการดูดซับน้ำตะกอนในน้ำ และทดสอบประสิทธิภาพไคโตซานจากโครงร่างแข็งของสัตว์ทะเลที่มีผลต่อการดูดซับตะกอนในน้ำ จากการทดลองพบว่า สารสกัดไคโตซานจากเปลือกกุ้งมีประสิทธิภาพที่สุดในการตกตะกอนในน้ำ มีลักษณะของน้ำที่ดีที่สุด มีค่า pH เท่ากับ 7 สีของน้ำมีสีเหลืองอ่อน และยังพบอีกว่า อัตราส่วนของสารสกัดไคโตซานต่อยางพาราและระยะเวลาในการแช่สารไคโตซานอัดแท่งมีผลต่อการตกตะกอนในน้ำที่แตกต่างกัน