โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องนวัตกรรมเครื่องดักจับน้ำมันแบบควบคุมทิศทางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนกนันท์ ชื้อประเสิรฐ

  • ณัฐพล นาคภักดี

  • พงศกร พรหมสาธร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • นวัตกรรม

  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องดักจับน้ำมัน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างและควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของเครื่องดักจับน้ำมันด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แผ่นพลาสติกโพลิเมทาไครเลต (แผ่นป้ายอะครีลิค) เป็นตัวดักจับน้ำมัน ซึ่งเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำมันติดค้างอยู่ในทะเลและแหล่งชุมชน จากการทดลองพบว่า แผ่นพลาสติกโพลิเมทาไครเลต สามารถดักจับน้ำมันหล่อลื่นได้ปริมาตรมากที่สุด เฉลี่ย 226.40 ลูกบากศ์เซนติเมตร ความเร็วรอบในการหมุนแผ่นพลาสติกที่มีผลต่อการดักจับน้ำมันมากที่สุกคือ 75รอบ/นาที สามารถดักจับน้ำมันหล่อลื่นได้ปริมาตรมากที่สุด เฉลี่ย 707.50 ลูกบากศ์เซนติเมตร