โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนพร ธิติศักดานนท์

  • ธีรภัทร์ ดอกชะเอม

  • วรรณภา สุดสังข์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น เหรียญเงิน ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ฉนวนกันความร้อน

  • เส้นใย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยพืชและเพิ่มความสามารถต้านทานความร้อนโดยใช้สารเคมี โดยมีขั้นตอนการศึกษาออกเป็น 5 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ศึกษาเปรียบเทียบชนิดของเส้นใยที่มีผลต่อการต้านทานความร้อนของฉนวนกันความร้อนโดยใช้เส้นใยชานอ้อย ข้าวโพด มะพร้าว และขั้วสับปะรด เมื่อนำมาทดสอบพบว่า เส้นใยขั้วสับปะรดสามารถต้านทานความร้อนได้ดีที่สุด ตอนที่ 2 ศึกษาเปรียบเทียบชนิดของสารยึดติดเส้นใยที่มีผลต่อการต้านทานความร้อนโดยใช้น้ำยางพารา กาวแป้งเปียก และกาว TOA พบว่า ยางพาราเป็นสารยึดติดต้านความร้อนได้ดีที่สุด ตอนที่ 3 ศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่างเส้นใยต่อสารยึดติดเส้นใยที่มีผลต่อการต้านทานความร้อน พบว่า อัตราส่วนระหว่างเส้นใยต่อสารยึดติดเป็น 1:3 ทำให้ฉนวนต้านทานความร้อนได้ดีที่สุด ตอนที่ 4 ศึกษาเปรียบเทียบชนิดของสารทนไฟที่มีผลต่อการต้านทานความร้อนโดยผสมสารบอแรกซ์ และแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ พบว่า ฉนวนที่ผสมสารบอแรกซ์ต้านทานความร้อนได้ดี และตอนที่ 5 ศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่างเส้นใยต่อสารทนไฟที่มีผลต่อการต้านทานความร้อน พบว่า อัตราส่วนระหว่างเส้นใยต่อสารทนไฟเป็น 1:3 ทำให้ฉนวนต้านทานความร้อนได้ดีที่สุด