โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผงเปรี้ยวจากพืชในท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธมลวรรณ ปัญญาธิโป

  • วิภาวี สุวรรณละเอียด

  • ศิลาวัลย์ รัษฎาเพ็ชร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสทิงพระวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนการทำผงเปรี้ยวจากพืช โดยทำได้ 2 วิธี คือวิธีการสกัดสารละลายจากใบพืช แล้วมาทำในรูปของผงเปรี้ยวและการนำใบพืชมาทำผงเปรี้ยวโดยนำใบพืชมาอบให้แห้งแล้วนำมาบดให้เป็นผง ผลการศึกษาในการทำผงเปรี้ยวโดยการสกัดสารละลายรสเปรี้ยวจากใบพืช 4 ชนิดคือ ใบชะมวง ใบมะยม ใบกระเจี๊ยบ และใบมะขาม โดยใช้ใบที่มีอายุต่างกันคือใบแก่กับใบอ่อนโดยใช้น้ำเป็นตัวสกัดแล้วนำมาหาค่าความเป็นกรด-เบส พบว่าสารละลายจากใบพืชที่มีค่าความเป็นกรดมากที่สุดคือใบชะมวงอ่อน และใบกระเจี๊ยบอ่อนซึ่งมีค่า pH อยู่ที่ 2.4 และเมื่อนำสารละลายจากใบพืชไปต้มในอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 นาที พบว่าใบกระเจี๊ยบอ่อน มีค่าความเป็นกรดมากที่สุด เมื่อทำผงเปรี้ยวจากใบชะมวงแก่ มีค่าความเป็นกรดมากที่สุด มีค่า pH 2.2 และเมื่อนำผงเปรี้ยวไปต้มในอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 นาที พบว่าใบกระเจี๊ยบอ่อนกับใบกระเจี๊ยบแก่มีค่าความเป็นกรดมากที่สุดมีค่า pH 2.5 ดังนั้นการทำผงเปรี้ยวจากใบพืชควรทำโดยการอบแห้งใบพืชโดยใช้อุณหภูมิที่เหมาะสม และบดให้ละเอียด จนกลายเป็นผง เมื่อต้องใช้ให้นำไประบายน้ำ