โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารสกัดจากมันสำปะหลังป้องกันการวางไข่ของยุง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นภัสสร ทิพย์มณเฑียร

  • ปิยวรรณ บุญเชิญ

  • สรสิช พรหมสุวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสทิงพระวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มันสำปะหลัง สารสกัด

  • ยุง กำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์การทดลองดังนี้ เพื่อศึกษาพืชชนิดต่างๆในท้องถิ่น สำหรับนำมาสกัดสารเพื่อใช้ป้องกันไม่ให้ยุงวางไข่ โดยศึกษาว่าต้องใช้ส่วนไหนของพืชนั้น อายุของพืชที่เหมาะสม และความเข้มข้นของสารที่สกัดออกมาเพื่อป้องกันการวางไข่ของยุง จากการศึกษาพบว่าพืชที่ป้องกันไม่ให้ยุงวางไข่ได้ดีที่สุดคือ ใบอ่อนของมันสำปะหลัง โดยความเข้มข้นที่เหมาะสมคือ มันสำปะหลัง 20 g/น้ำ 100 cm3 ขึ้นไป ซึ่งสามารถป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกและโรคอื่นๆที่มากับยุง ป้องกันการวางไข่ของยุงตามแหล่งที่มีน้ำขังโดยวิธีใส่สารสกัดจากใบอ่อนมันสำปะหลัง