โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องเตือนปริมาณน้ำปัสสาวะเต็มสำหรับผู้ป่วยจากแผงควบคุม Arduino

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิตตภู งื้มนันใจ

  • ติณณภพ ดวงทา

  • ศตคุณ พันธุ์คำวัง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องเตือนปริมาณน้ำปัสสาวะ การผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่องเตือนปริมาณน้ำปัสสาวะเต็มสำหรับผู้ป่วยจากแผงควบคุม Arduino ที่สามารถแสดงเตือนออกมาในรูปแบบของสียง มีวิธีดำเนินการคือ ออกแบบเครื่องเตือนปริมาณน้ำปัสสาวะ โดยมีหลักการทำงานคือเมื่อน้ำปัสสาวะภายในถุงปัสสาวะมีน้ำหนักถึงที่โปรแกรมถูกตั้งไว้ โหลดเซลล์จะรับน้ำหนักของน้ำปัสสาวะและจะส่งไปยังแผงควบคุมหลักเพื่อแสดงการเตือนออกมาในรูปของเสียงได้โดยมีลักษณะการเตือนดังนี้ เมื่อเริ่มเปิดเครื่องอุปกรณ์จะทำการตั้งค่าน้ำหนักใหม่จะมีเสียงเตือนประมาณ 10 วินาที หากระดับน้ำหนักปัสสาวะมาถึงค่าที่ถูกตั้งไว้ อุปกรณ์จะแสดงการเตือนในรูปแบบเสียงทันทีเครื่องจะเกิดการเตือนอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะทำการนำน้ำปัสสาวะออก เสียงถึงจะหยุดลง จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องเตือนปริมาณน้ำปัสสาวะมีประสิทธิภาพดี สามารถแสดงการเตือนออกมาในรูปแบบของเสียง