โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องตู้เพลงถังขยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐิตินันท์ จันทร์ศรีเจริญ

  • ณัฐนคร กุลสุ

  • ปิยะวรรณ มูลใจตา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นุชนาฎ วิชาศิลป์

  • สมพงษ์ ขำนุสนธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคเหนือตอนบน

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(35) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ตู้เพลง

  • ถังขยะ

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง"ตู้เพลงถังขยะ" เป็ฯการทดลองใช้สิ่งประดิษฐ์ที่จัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในโรงเรียน โดยการดึงดูดให้นักเรียนมีความสนใจมาทิ้งขยะในถังให้มากขึ้น ตู้เพลงถังขยะที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้มี 2 เครื่องหรือ 2 ถัง โดยถังที่ 1 อาศัยหลักการทำงานของมอเตอร์ทดรอบหรือมอร์เตอร์รอบช้า โดยเชื่อมต่อ IC เบอร์ VT.283 เป็นเสียงไก่ขันประกอบเข้ากับวงจรขยายเสียงขนาดเล็ก เครื่องที่ 1 นี้ใช้ใส่ขยะแห้งจำพวกกระป๋อง ซึ่งเมื่อหย่อนขยะเข้าไปในเครื่อง กระป๋องจะกระทบกับสวิตซ์ (สัญญาณเข้า) มอเตอร์จะทำงานสัญญาณเสียงที่อยู่ด้านตรงข้ามกับมอเตอร์จะทำงานเมื่อมีสัญญาเข้า สำหรับเครื่องหรือถังที่ 2 เมื่อทิ้งขยะแกนบานปิดถังขยะจะหมุนและปลายแกนด้านขวามีฟรีจักรยานคล้องด้วยโซ่เชื่อมกับฟรีจักรยานที่ติดกับแกนติดคำกลอน ทำให้แกนคำกลอนหมุน ซึ่งแกนบานปิดถังขยะด้านซ้ายจะมีปุ่มอยู่ เมื่อแกนหมุนปุ่มจะไปกดปุ่มระบบเสียงทำให้มีเสียงต่าง ๆ ดังขึ้น พร้อมกับปรากฏคำกลอนให้อ่าน จากผลการทดลองเปรียบเทียบปริมาณขยะช่วงก่อนและหลังการติดตั้งตู้เพลงถังขยะ บริเวณต่าง ๆ ในโรงเรียน พบว่าปริมาณขยะหลังการติดตั้งตู้เพลงถังขยะ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และขยะบริเวณที่นำเครื่องดังกล่าวไปติดตั้ง มีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว แสดงว่าตู้เพลงถังขยะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถช่วยลดปริมาณขยะได้เป็นอย่างดี